شرکت کارگزاری باهنر از انتصاب مهدی محمود رباطی به عنوان مدیرعامل جدید این کارگزاری خبر داد.

به گزارش بورس امروز، مهدی محمود رباطی، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت کارگزاری باهنر منصوب شد.
گفتنی است که مدیرعامل پیشین این کارگزاری فرزین ابوالعلایی بوده است.
شایان ذکر است که مهدی محمود رباطی در سوابق خود، قبل از انتصاب در این سمت، مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران را دارد.