به گزارش بورس امروز؛ در جلسه دوم آبان هیئت مدیره ” شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران”، یک عضو هیئت مدیره تغییر کرد. در این جلسه شرکت “سرمايه گذاري پايا تدبير پارس” نماینده خود را تغییرداد. مريم ابوطالبي جهرمي جای خود را به مجيد علي فر داد. علی فر به عنوان رئیس هیئت مدیره در این […]

به گزارش بورس امروز؛ در جلسه دوم آبان هیئت مدیره ” شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران”، یک عضو هیئت مدیره تغییر کرد. در این جلسه شرکت “سرمايه گذاري پايا تدبير پارس” نماینده خود را تغییرداد. مريم ابوطالبي جهرمي جای خود را به مجيد علي فر داد. علی فر به عنوان رئیس هیئت مدیره در این ترکیب قرار گرفت. عليرضا وليدي نماینده گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران، محمدمسعود صدرالدين کرمي نماینده شرکت پرشيا جاويد پويا, مجتبي احمدي در جایگاه نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت گروه توسعه مالي فيروزه و در نهایت علي اصغرمؤمني نماینده شرکت دانا تجارت آرتا در ترکیب هیئت مدیره قرار دارند.