آدرس:

خیابان انقلاب،پل چوبی،کوچه فروغی،پلاک ۳۴،طبقه سوم،واحد شمال غربی

شماره تماس ها:

۷۷۵۳۷۳۰۲ (فکس)

واحد تحریریه

۷۷۵۳۹۲۴۱

واحد آگهی
۷۷۵۲۹۱۷۲
۷۷۵۲۹۱۷۳