بازه:بازه:

شاخص های منتخب
شاخصانتشارمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین
شاخص كل21:331,612,902
66056.49
4.27
1,612,889.811,577,666.08
شاخص قيمت(وزني-ارزشي)21:33426,642.04
17248.96
4.21
426,872.41417,549.99
شاخص كل (هم وزن)21:33466,345.81
13307.99
2.94
466,359.02458,272.78
شاخص قيمت (هم وزن)21:33307,328.04
8723.43
2.92
307,384.91302,055.14
شاخص آزاد شناور21:332,127,994.39
79438.89
3.88
2,127,984.192,093,684.43
شاخص بازار اول21:331,218,987.15
54676.05
4.70
1,218,950.721,190,490.27
شاخص بازار دوم21:333,099,514.15
107297.88
3.59
3,099,603.213,039,516.72
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانیآخرین معاملهکمترینبیشترینتعدادحجمارزش
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان8,911
2.12
8,790
0.73
8,3009,13054,291
293.103 M
2,611.807 B
چكاپا - گروه صنايع كاغذ پارس13,512
5
13,512
5
13,51213,5123,347
19.354 M
261.505 B
سبزوا - سيمان لار سبزوار58,754
(3.04)
57,568
(5)
57,56863,62621,365
18.197 M
1,069.156 B
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي23,187
0.32
22,700
(1.79)
20,80225,42418,736
73.242 M
1,698.255 B
غشهداب - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان34,734
3.51
34,720
3.47
33,60035,23315,882
28.376 M
985.598 B
كرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان67,823
5
67,823
5
67,82367,823779967,951
65.649 B
تبرك - گروه كارخانجات صنعتي تبرك32,223
5
32,223
5
32,22332,2231,221
3.286 M
105.887 B

 

نمادهای پربازدید:

وپارسوتجارتفرابورسشیران