نقشه بازارنمای بازار بورس


شاخص های منتخب
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص کل ۱۴:۲۵ ۱,۳۰۵,۹۸۴.۱۲
۱۷۶۵۳.۹۹
۱.۳۷
۱,۳۱۲,۱۸۵.۷۵ ۱,۲۹۴,۹۹۱.۷۷
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) ۱۴:۲۵ ۳۴۱,۵۴۹.۴۱
۴۶۱۶.۹۹
۱.۳۷
۳۴۳,۱۷۱.۳۱ ۳۳۸,۶۷۴.۶۲
شاخص کل (هم وزن) ۱۴:۲۵ ۳۷۸,۳۳۳.۰۴
۱۳۶۳.۵۰
۰.۳۶
۳۷۹,۰۶۸.۰۹ ۳۷۷,۳۸۳.۷۱
شاخص قیمت (هم وزن) ۱۴:۲۵ ۲۴۷,۷۹۹.۵۶
۸۹۳.۰۶
۰.۳۶
۲۴۸,۲۸۱.۰۱ ۲۴۷,۱۷۷.۷۸
شاخص آزاد شناور ۱۴:۲۵ ۱,۷۷۴,۴۶۴.۷۶
۲۷۳۶۸.۲۷
۱.۵۷
۱,۷۸۰,۰۸۵.۱۰ ۱,۷۵۷,۳۶۲.۹۹
شاخص بازار اول ۱۴:۲۵ ۹۰۷,۲۲۰.۰۲
۲۴۵۸۰.۶۲
۲.۷۸
۹۰۷,۲۲۲.۵۵ ۸۹۰,۲۴۱.۵۸
شاخص بازار دوم ۱۴:۲۵ ۲,۸۲۸,۳۴۴.۶۱
(۹۸۹۱.۲۵)
(۰.۳۵)
۲,۸۶۱,۵۳۴.۵۵ ۲,۸۲۱,۸۰۳.۷۴
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
شاروم - پتروشیمی ارومیه ۲۲,۶۹۱
(۰.۳۹)
۲۱,۸۰۰
(۴.۳)
۲۱,۶۴۱ ۲۳,۹۱۷ ۹۲,۶۷۸
۵۶.۲۱۶ M
۱,۲۷۵.۶۰۴ B
وپویا - سرمایه گذاری پویا ۱۱,۲۶۷
(۲.۳۶)
۱۰,۹۶۳
(۴.۹۹)
۱۰,۹۶۳ ۱۱,۷۷۵ ۵۰,۴۶۰
۷۵.۳۸۶ M
۸۴۹.۳۵۲ B
زملارد - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۴۶,۳۳۷
(۲.۵۲)
۴۵,۱۵۷
(۵)
۴۵,۱۵۷ ۴۸,۵۰۰ ۴۹,۸۲۵
۶.۰۵۲ M
۲۸۰.۴۵۱ B
بپیوند - برق و انرژی پیوندگستر پارس ۲۴,۰۳۴
۹.۵۴
۲۴,۱۳۵
۱۰
۲۳,۰۳۸ ۲۴,۱۳۵ ۴۱,۷۲۹
۴۵.۷۴۵ M
۱,۰۹۹.۴۲۸ B
بگیلان - توسعه مسیر برق گیلان ۲۸,۴۶۳
۱.۱۱
۲۸,۲۴۰
۰.۳۲
۲۷,۷۲۰ ۲۹,۵۰۰ ۲۹,۷۱۰
۱۵.۴۴۱ M
۴۳۹.۴۸۸ B
گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۵,۲۳۸
۰.۳۶
۱۵,۹۴۲
۵
۱۵,۹۴۲ ۱۵,۹۴۲ ۲۴,۵۲۷ ۲۳۸,۰۸۵
۳.۷۹۶ B
آریا - پلیمر آریا ساسول ۱۶۱,۷۰۶
۴.۲۵
۱۶۲,۸۶۲
۵
۱۵۶,۵۰۰ ۱۶۲,۸۶۲ ۲۰,۳۲۸
۵.۴۶۲ M
۸۸۳.۱۸۸ B