نقشه بازارنمای بازار بورس


شاخص های منتخب
شاخصانتشارمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین
شاخص كل19:351,506,274.64
(1224.09)
(0.08)
1,515,064.991,502,968.07
شاخص قيمت(وزني-ارزشي)19:35393,908.73
(320.11)
(0.08)
396,207.51393,044.02
شاخص كل (هم وزن)19:35451,003.62
6610.35
1.49
451,003.70446,142.27
شاخص قيمت (هم وزن)19:35295,288.53
4328.04
1.49
295,288.58292,105.63
شاخص آزاد شناور19:352,076,571.37
4347.53
0.21
2,084,969.992,072,449.39
شاخص بازار اول19:351,112,390.83
(3735.68)
(0.33)
1,122,481.151,109,674.51
شاخص بازار دوم19:353,009,608.05
7613.06
0.25
3,014,926.203,003,384.81
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانیآخرین معاملهکمترینبیشترینتعدادحجمارزش
وسپهر - سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات12,043
3.28
12,243
5
11,51012,243126,011
278.602 M
3,355.173 B
بپيوند - برق و انرژي پيوندگستر پارس34,549
1.85
33,997
0.22
33,10035,800110,664
77.555 M
2,679.400 B
زملارد - كشاورزي و دامپروري ملارد شير44,057
4.17
44,408
5
41,10044,40868,475
5.380 M
237.010 B
پيزد - مجتمع صنايع لاستيك يزد90,139
3.68
91,283
5
86,95191,28352,149
3.632 M
327.348 B
گدنا - تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك33,253
5
33,253
5
33,25333,25347,590
3.854 M
128.170 B
شاروم - پتروشيمي اروميه28,193
5
28,193
5
28,19328,19343,982
4.475 M
126.172 B
بگيلان - توسعه مسير برق گيلان28,691
5
28,691
5
28,69128,69143,373
5.301 M
152.084 B