نقشه بازارنمای بازار بورس


شاخص های منتخب
شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص کل ۱۹:۳۵ ۱,۵۰۶,۲۷۴.۶۴
(۱۲۲۴.۰۹)
(۰.۰۸)
۱,۵۱۵,۰۶۴.۹۹ ۱,۵۰۲,۹۶۸.۰۷
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) ۱۹:۳۵ ۳۹۳,۹۰۸.۷۳
(۳۲۰.۱۱)
(۰.۰۸)
۳۹۶,۲۰۷.۵۱ ۳۹۳,۰۴۴.۰۲
شاخص کل (هم وزن) ۱۹:۳۵ ۴۵۱,۰۰۳.۶۲
۶۶۱۰.۳۵
۱.۴۹
۴۵۱,۰۰۳.۷۰ ۴۴۶,۱۴۲.۲۷
شاخص قیمت (هم وزن) ۱۹:۳۵ ۲۹۵,۲۸۸.۵۳
۴۳۲۸.۰۴
۱.۴۹
۲۹۵,۲۸۸.۵۸ ۲۹۲,۱۰۵.۶۳
شاخص آزاد شناور ۱۹:۳۵ ۲,۰۷۶,۵۷۱.۳۷
۴۳۴۷.۵۳
۰.۲۱
۲,۰۸۴,۹۶۹.۹۹ ۲,۰۷۲,۴۴۹.۳۹
شاخص بازار اول ۱۹:۳۵ ۱,۱۱۲,۳۹۰.۸۳
(۳۷۳۵.۶۸)
(۰.۳۳)
۱,۱۲۲,۴۸۱.۱۵ ۱,۱۰۹,۶۷۴.۵۱
شاخص بازار دوم ۱۹:۳۵ ۳,۰۰۹,۶۰۸.۰۵
۷۶۱۳.۰۶
۰.۲۵
۳,۰۱۴,۹۲۶.۲۰ ۳,۰۰۳,۳۸۴.۸۱
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانی آخرین معامله کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
وسپهر - سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۱۲,۰۴۳
۳.۲۸
۱۲,۲۴۳
۵
۱۱,۵۱۰ ۱۲,۲۴۳ ۱۲۶,۰۱۱
۲۷۸.۶۰۲ M
۳,۳۵۵.۱۷۳ B
بپیوند - برق و انرژی پیوندگستر پارس ۳۴,۵۴۹
۱.۸۵
۳۳,۹۹۷
۰.۲۲
۳۳,۱۰۰ ۳۵,۸۰۰ ۱۱۰,۶۶۴
۷۷.۵۵۵ M
۲,۶۷۹.۴۰۰ B
زملارد - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۴۴,۰۵۷
۴.۱۷
۴۴,۴۰۸
۵
۴۱,۱۰۰ ۴۴,۴۰۸ ۶۸,۴۷۵
۵.۳۸۰ M
۲۳۷.۰۱۰ B
پیزد - مجتمع صنایع لاستیک یزد ۹۰,۱۳۹
۳.۶۸
۹۱,۲۸۳
۵
۸۶,۹۵۱ ۹۱,۲۸۳ ۵۲,۱۴۹
۳.۶۳۲ M
۳۲۷.۳۴۸ B
گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۳۳,۲۵۳
۵
۳۳,۲۵۳
۵
۳۳,۲۵۳ ۳۳,۲۵۳ ۴۷,۵۹۰
۳.۸۵۴ M
۱۲۸.۱۷۰ B
شاروم - پتروشیمی ارومیه ۲۸,۱۹۳
۵
۲۸,۱۹۳
۵
۲۸,۱۹۳ ۲۸,۱۹۳ ۴۳,۹۸۲
۴.۴۷۵ M
۱۲۶.۱۷۲ B
بگیلان - توسعه مسیر برق گیلان ۲۸,۶۹۱
۵
۲۸,۶۹۱
۵
۲۸,۶۹۱ ۲۸,۶۹۱ ۴۳,۳۷۳
۵.۳۰۱ M
۱۵۲.۰۸۴ B