شاخص های منتخب
شاخصانتشارمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین
شاخص کل۰۸:۴۰۲,۰۶۵,۱۱۴.۲۵۰۰۰۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی)۰۸:۴۰۵۴۲,۵۰۱.۲۲۰۰۰۰
شاخص کل (هم وزن)۰۸:۴۰۵۲۴,۸۳۰.۴۷۰۰۰۰
شاخص قیمت (هم وزن)۰۸:۴۰۳۴۴,۴۱۵.۵۵۰۰۰۰
شاخص آزاد شناور۰۸:۴۰۲,۷۸۴,۱۷۶.۷۴۰۰۰۰
شاخص بازار اول۰۸:۴۰۱,۴۸۸,۲۴۹.۸۲۰۰۰۰
شاخص بازار دوم۰۸:۴۰۴,۲۶۲,۰۳۱.۲۷۰۰۰۰
نمادهای پربیننده
نمادقیمت پایانیآخرین معاملهکمترینبیشترینتعدادحجمارزش
دی - بانک دی۷۹,۸۲۵۰۸۰,۳۳۰
۰.۶۳
۰۰۰۰۰
شگویا - پتروشیمی تندگویان۲۷,۰۸۶۰۲۶,۸۲۵
(۰.۹۶)
۰۰۰۰۰
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان۱۰,۱۴۵۰۱۰,۱۴۵۰۰۰۰۰۰
مادیرا - صنایع ماشین های اداری ایران۵۶,۰۸۹۰۵۵,۷۷۹
(۰.۵۵)
۰۰۰۰۰
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان۱۴۰,۹۹۹۰۱۳۵,۰۰۰
(۴.۲۵)
۰۰۰۰۰
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی۲۲,۹۰۶۰۲۲,۵۱۰
(۱.۷۳)
۰۰۰۰۰
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب۱۴,۳۰۸۰۱۴,۱۹۹
(۰.۷۶)
۰۰۰۰۰