بسیاری از افراد به دلایل مختلفی مثل کمبود وقت، نداشتن اطلاعات کافی درباره فرصت‌های سرمایه گذاری موجود و … به تنها گزینه‌ای که برای پس‌انداز پول خود فکر می‌کنند، بانک است. در نتیجه، فرصت کسب بازده‌های بیشتر را از دست می‌دهند. یکی از ابزارهایی که این فرصت را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد، صندوق‌های سرمایه گذاری است. این صندوق‌ها برای افرادی که قصد دارند به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند یا اینکه زمان و اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری مستقیم را ندارند مناسب است.

عملکرد صندوق ها طی ۵ سال متوالی در دی ماه مورد بررسی و ارزیابی قرارگرقته است که نشان می دهد طی سال های متمادی سرمایه گذاری افراد حقیقی، صندوق ها روز به روز افزایش یافته است. لذا با توجه به اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به صندوق ها، مدیران سرمایه گذاری باید بهترین عملکرد را در صندوق ها داشته باشند.