بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز،با اجرای مهدی بستانچی مدیرعامل شرکت دمنده در مورد تغییرات نرخ ارز در نیمه دوم اسفند ماه، بانک مرکزی با ایجاد محدودیت هایی در نظام های پرداخت ارزی سعی در کنترل بازار ارز داشت که البته تا انتهای سال در این مورد تا حد زیادی موفق بود.

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز،با اجرای مهدی بستانچی مدیرعامل شرکت دمنده

در مورد تغییرات نرخ ارز در نیمه دوم اسفند ماه، بانک مرکزی با ایجاد محدودیت هایی در نظام های پرداخت ارزی سعی در کنترل بازار ارز داشت که البته تا انتهای سال در این مورد تا حد زیادی موفق بود.