شرکت پتروشيمي خارگ بخشي از فعاليت هاي شركت رابه دلیل تعمیرات ادواری جهت افزایش ظرفیت و بهبود محصولات واحد متانول متوقف کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت پتروشیمی خارگ بخشی از فعالیت‌های شرکت رابه دلیل تعمیرات ادواری جهت افزایش ظرفیت و بهبود محصولات واحد متانول متوقف کرد. تاریخ شروع مجدد فعالیت متوقف شده نامشخص است. آخرین درآمد بخش متوقف شده برای یک سال مالی، ۳۵ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۶۹۲ میلیون ریال است.