مجید حق پرست کارشاس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید این صنعت در لگ e از مثلث موجbاز سیکل y خود قرار دارد. وی افزود: سیکل اصلاحی موج b از سال ۹۲ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.اگر این سناریو درست باشد, بدین […]

مجید حق پرست کارشاس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید این صنعت در لگ e از مثلث موجbاز سیکل y خود قرار دارد.


وی افزود: سیکل اصلاحی موج b از سال ۹۲ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.اگر این سناریو درست باشد, بدین معنی است که ما در گام انتهای اصلاح بلندمدت این صنعت قرار داریم و در صورت تکمیل اصلاح لگ e از مثلث, شاهد رشد شارپ به عنوان c ازسیکل y در این صنعت خواهیم بود.حتوکا , حتاید از نمادهای مهم این صنعت می باشند.

بیشتر بخوانید:  شرکت فرابورس ایران و بازار متشکل ارزی