شرکت تامین سرمایه تمدن در نظر سرمایه خود را از مبلغ 5.500.000میلیون ریال به مبلغ15.000.000 افزایش دهد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تامین سرمایه تمدن در نظر سرمایه خود را از مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰میلیون ریال به مبلغ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.

۹.۵۰۰.۰۰۰میلیون ریال معادله ۱۷۰ درصد از محل سود انباشته

  • منبع خبر : کدال