شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد سرمایه خود را از ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به شرح زیر افزایش دهد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد سرمایه خود را از ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به شرح زیر افزایش دهد.

۱.۹۷۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۹درصد) از محل سود انباشته

۵۳۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل۲۱.۲ درصد) از محا اندوخته احتیاطی، صورت می گیرد.

  • منبع خبر : کدال