شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان از نتایج فروش حق تقدم های استفاده نشده برای افزایش سرمایه خود خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، بر اساس مجوز افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹ اماردیبهشت ۱۳۹۹، پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده از این قرار است:

مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده۱,۸۱۷,۲۴۳,۴۱۸,۴۸۰ ریال، هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۶,۵۶۹,۵۹۷,۱۵۵ ریال و خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده۱,۸۰۰,۶۷۳,۸۲۱,۳۲۵ ریال و تعداد حق تقدم های استفاده نشده۲۴۴,۸۴۳,۳۴۰ ریال ، همچنین مبلغ متعلق به هر حق تقدم۷۳۵۴ ریال است.

  • منبع خبر : کدال