كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه با توجه به روند معاملات هفته گذشته، انتظار مى رود بازار با هفته اى متعادل روبرو باشد اما نياز است تا ارزش معاملات در هفته جارى افزايش يابد.