شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان در سال مالی 1399 موفق به کسب درآمد 2,168 میلیارد ریال با رشد 392 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد. این شرکت که درآمد خود را از محل کارمزد و حق الزحمه معاملات در بازار سرمایه کسب می‌کند، در سال جاری به دلیل ورود بخش وسیعی از مردم به بازار بورس، موفق به کسب درآمد قابل توجهی شد.

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان علاوه بر درآمد حاضر از سرمایه‌گذاری‌های خود نیز در این سال سود قابل توجهی به مبلغ ۲۹۸ میلیارد ریال با رشد ۲۹۷ درصدی شد. لذا رشد قابل توجه دو منبع درآمدی موجب افزایش ۳۷۸ درصدی درآمد کل کسب شده گردید. علاوه بر این، شرکت در کنار هزینه‌های مالی خود در این دوره از محل درآمد مالی نیز به سودآوری یک ساله خود کمک کرد.

این درآمد که با رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ همراه بوده در کنار سایر درآمدهای غیر عملیاتی و درآمدهای عملیاتی این کارگزاری سود خالص ۱,۴۰۵ میلیارد ریالی را با رشد ۳۸۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به‌دست آورد. در ادامه روند درآمدی و سود شرکت را به صورت نموداری برای ۵ سال گذشته مشاهده می‌کنیم.

همان طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود اگرچه در سال‌های متوالی روند کسب درآمد و سودآوری این کارگزاری مثبت بوده و تنها در یک سال کاهشی بوده است، با ورود و توجه انبوهی از مردم به بازار سرمایه، درآمد قابل توجهی برای این کاگزاری ایجاد شده است. باتوجه به اینکه شرکت‌های متعددی در بازار سرمایه خدمات کارگزاری را ارائه می‌کنند، نحوه خدمات رسانی و سایر مزایایی که یک کارگزاری برای مشتریان خود ارائه می‌کند در میزان درآمد کسب شده و پایداری مشتریان اثرگذار است. باتوجه به خدماتی که این کارگزاری به عنوان یک کارگزاری فعال در بازار سرمایه ارائه می‌کند، انتظار کسب درآمد مطلوبی برای سال ۱۴۰۰ نیز داریم.