شرکت پدید آوران سخت افزار خوارزمی در سال مال منتهی به اسفند 1399 موفق به کسب درآمد 101 میلیارد ریالی با رشد 30 درصدی نسبت به سال مالی 1398 شد. این درآمد در نهایت به سود ناخالص 10 میلیارد ریالی منتج شد که با وجود افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت، رشد 32 درصدی در سایر درآمدهای شرکت سود عملیاتی را در سطح 1 میلیارد ریال حفظ کرد.

باتوجه به حضور شرکت در بازار سخت افزاری کامپیوتری و تجهیزات رایانه‌ای، عمده درآمد یک سال گذشته این شرکت از محل تعمیر تجهیزات کسب شده است. در ادامه منابع درآمدی شرکت و سهم هر یک را به صورت مقایسه ای با وضعیت شرکت در سال ۱۳۹۸ مشاهده می‌کنیم.

شرکت پدید آوران سخت افزار خوارزمی در سال مالی ۱۳۹۹ از محل تعمیرات تجهیزات درآمد ۸۵ میلیارد ریالی را با رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ کسب کرد که سهم به سزایی در رشد کل درآمد داشته است. علاوه بر این، فروش کالاها در طی یک سال مذکور نیز با رشد ۷۸ درصدی همراه بوده که به نوبۀ خود قابل توجه است.

شرکت پدید آوران سخت افزار خوارزمی دارای تاریخچه فعالیت یک دهه در بازار محصول است که در ادامه روند کسب درآمد این شرکت طی ۵ سال اخیر به نمایش گذاشته شده است.

شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی در طی ۵ سال گذشته با وجود نوسانی که در سال ۹۷ به خود دید، همواره روند رشدی را طی کرده است. طبق این نمودار، روند رو به افزایش درآمد در طی ۵ سال گذشته همواره از نسبت معمولی برخوردار بوده است. اگرچه در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم اما عمده این افزایش کاهش سال قبل را جبران کرده است.

باتوجه به اینکه صنعتی که این شرکت در حال فعالیت میباشد از صنایع جدید چند دهه اخیر در سطح جهان است، می‌توان مسیر رو به رشد پایداری را برایشان تخمین زد. لذا شرکت با توجه به زمینه‌های حاضر در کشور می‌تواند بازار خود را توسعه بخشیده و سهم به سزایی را به خود اختصاص دهد.