بازار سرمایه همچنان به رغم ثبات در متغیرهای بنیادی موثر بر سودآوری شرکت های بورسی و خبرهای مساعدی که در حوزه سیاست خارجی و فرامرزی منتشر می شود، هنوز به تعادل نرسیده و معاملات در این بازار همچنان با فشار فروش همراه است.

در حالی انتشار گزارش های سالانه شرکت ها آغاز شده است که در برخی صنایع این گزارش حاوی عملکرد مطلوبی خواهد بود. با توجه به شرایط بنیادی حاکم بر فعالیت شرکت های تولیدی، افت قیمت های سهام در شرایط کنونی به نظر می رسد که غیر منطقی باشد و بازار نباید بیش از این شاهد افت قیمت ها باشد.

اخبار مخابره شده در خصوص برجام در پایان عمر دولت نوید گشایش در صادرات شرکت های تولیدی را می دهد و می تواند منجر به تسهیل در فروش شرکت ها شود. حتی نگرانی از کاهش انتظارات تورمی در پی بازگشت به برجام، با توجه به افت های اخیر در بازار سرمایه نباید جایی برای نگرانی در میان سهامداران برای خود بازکند. بر این اساس است که بازار از منظر شرایط و فاکتورهای بنیادی مستعد رشد و حرکت است. اما آنچه که فشار فروش را بر این بازار حاکم کرده است ابهاماتی است که در بازار سرمایه حاکم است؛ به گونه ای که سبب شد تا به رغم پیش بینی و انتظار تغییر مسیر بازار به واسطه مذاکرات وین در هفته گذشته، سهامداران را سرخورده کند و فشار فروش بر سر معاملات بازار سرمایه، امیدها را به ناامیدی مبدل سازد. و اکنون در پی روندحاکم برهفته گذشته بر بازار سرمایه، به نظر می رسد که فشار فروش بر بازار سرمایه تا زمان باقی ماندن ابهام، همچنان تداوم داشته باشد.