پذیرش سندیکای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه خودرو (صخود 401) با سررسید چهار ساله از تاریخ انتشار که مشارکت تامین سرمایه تمدن، مبلغ 5.000.000 میلیون ریال می باشد. درآمد تعهد پذیره نویسی معادل 5.000 میلیون ریال در ابتدای دوره و درآمد کارمزد بازارگردانی معادل 455.000 میلیون ریال، طی 4 سال آتی شناسایی خواهد شد.

به گزارش کدال بورس امروز، پذیرش سندیکای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه خودرو (صخود ۴۰۱) با سررسید چهار ساله از تاریخ انتشار که مشارکت تامین سرمایه تمدن، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد. درآمد تعهد پذیره نویسی معادل ۵.۰۰۰ میلیون ریال در ابتدای دوره و درآمد کارمزد بازارگردانی معادل ۴۵۵.۰۰۰ میلیون ریال، طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال