شرکت صنعتی فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال به عنوان واحد نمونه صنعتی استان برگزیده شد.

به گزارش بورس امروز، شرکت صنعتی فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در همایش شرکت‌های برتر کشور، بر اساس معیارهای کارگروه انتخاب برگزیدگان به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال ۹۸ انتخاب شد.
گفتنی است که این شرکت توانست جز ۱۰۰ واحد نمونه صنعتی کشور شود. این شرکت در میان گروه محصولات غذایی و آشامیدنی رتبه ۷ و در میان ۱۰۰ شرکت سوم بالاترین ارتقای رتبه، رتبه ۵۸ را کسب کرده است.