درآمد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از محل واگذاری سهام طی یک ماهه منتهی به 31 بهمن سال جاری 129 درصد نسبت به مشابه سال قبل رشد داشته است.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال جاری از محل واگذاری سهام ۴۷,۵۹۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۱۲۹درصد افزایش داشته است

«وخارزم» با سرمایه ثبت شده ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق شده ۱,۲۱۱,۲۸۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است

شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴,۲۲۸,۹۷۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۵۱۵ درصد به مبلغ ۸۷,۵۱۱,۷۷۴ میلیون ریال رسیده است.

  • منبع خبر : کدال