به نظر مى رسد طى ١ الى ٢ ماه كارى آينده، اصلاح قيمت نماد كگل پايان مى يابد.

به گزارش بورس امروز، نماد به لحظ نموداری از شرایط بسیار مطلوبی برای سرمایه گذری با دید میانمدتی برخوردار است.
در حال حاضر با توجه به قرار گرفتن این بخش از حرکت در قالب اصلاح فرسایشی(مثلث)به نظر میرسد همچنان شاهد همین وضعیت در نماد باشیم.
به لحاظ زمانی میتوان یک الی دو ماه کاری آینده را بعنوان پایان این اصلاح در نظر داشت.حمایت ۱۵۰۰ را میتوان بعنوان محدوده ای جذاب معرفی نمود.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز