شرکت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين (سهامي خاص) از انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه خبر داد.

به گزارش بورس امروز، صورتهای مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

 

بند مسئولیت حسابرس

مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد.

برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

 

اظهار نظر

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سـرمایه نوین (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه¬های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

 

تاکید بر مطالب خاص

با عنایت به یادداشت توضیحی ۱-۵-۱۹ در ارتباط با نحوه اجرای یکی از قراردادهای سبد گردانی منعقده بشرح یادداشت مذکور مکاتباتی بعمل آمده که نتیجه آن موکول به حصول توافقات فی مابین خواهد بود. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۷، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره از طریق صورتهای مالی به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته و نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

در راستای الزامات ماده ۹ دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده در تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب به میزان ۱/۶۷ و ۰/۴۸ به شرح یادداشت توضیحی ۳۱ افشا شده که مورد بررسی قرار گرفته و مغایرتی در خصوص مبانی محاسباتی آن مشاهده نشده است.

ضوابط و مقررات تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای مشاور سرمایه گذاری مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است در این خصوص ضمن تاکید بر لزوم تنظیم قراردادهای شرکت با مشتریان بر اساس آخرین ضوابط موجود، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات یاد شده برخورد نگردیده است. همچنین همانطور که در یادداشت توضیحی ۱-۹ و ۳-۲-۱ مندرج می باشد، تملک فضای اداری مناسب فعالیت پس از تاریخ صورت وضعیت مالی صورت گرفته و اقدامات لازم در جهت تمدید مجوز فعالیت شرکت (مشاور سرمایه گذاری) در حال انجام است.

در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نگردیده است.

  • منبع خبر : کدال