در حال حاضر 12 صندوق جسورانه در بازار فرابورس قابلیت معامله دارند.این صندوق‌ها در حوزه‌های مختلفی که قابلیت تشکیل استارتاپ و کسب و کارهای آنلاین وجود داشته است،

به گزارش بورس امروز، صندوقهای جسورانه یکی از انواع صندوقهای سرمایهگذاری هستند که در حوزههای پرریسک اقدام به سرمایهگذاری میکنند. باتوجه به اینکه ماهیت این صندوقها کمک به استارتاپها در توسعه اقتصاد کشور است، با ایجاد صنایع جدید علاوه بر کسب بازدهی بالا، به اشتغال، رفاه و رشد درآمد ملی کمک شایانی میکنند. صندوقهای جسورانه یا به عبارتی Venture Capital Fund به عنوان یک نوع صندوق سرمایهگذاری مشترک به ایجاد کسب و کارهای جدید کوچک و متوسط که پتانسیل رشد بالایی دارند، کمک میکنند.

در حال حاضر ۱۲ صندوق جسورانه در بازار فرابورس قابلیت معامله دارند.این صندوقها در حوزههای مختلفی که قابلیت تشکیل استارتاپ و کسب و کارهای آنلاین وجود داشته است، وارد شده و سرمایهگذاریهای خود را در آن حوزه انجام دادهاند. همان طور که در جدول زیر مشاهده میشود، صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه در بخشهای اقتصادی همچون بانک و بیمه، پزشکی، نانو تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرگرمی و رسانه وارد شدهاند.

 

طبق گزارشات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در بین ۳ صندوق جسورانه گزارش شده در این سامانه (اعتبار سرمایه نوآفرین، یکم آرمان آتی و رویش لوتوس) بیشترین بازدهی از ابتدای تأسیس به صندوق سرمایهگذاری جسورانه اعتبار سرمایه نوآفرین تعلق دارد که ارزش کل داراییهای آن حدود ۵۰ میلیارد تومان است. قیمت هر واحد در ۶ روزه نخست دی ماه ۱۰۰ هزار تومان است. همچنین در یک ساله گذشته بیشترین بازده متعلق به صندوق جسورانه یکم آرمان آتی به میزان ۱۵.۲۹ درصد است. در ادامه سخنان دو کارشناس خبره در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه را خواهیم خواند تا میزیتهای این نوع صندوق به همراه بازده انتظاری آنها درک کنیم.

پوشش طرح‌های ناموفق صندوق‌ها با بازده طرح‌های عملیاتی شده

امیرسینا جیرفتی در پاسخ به سوال میزان عمر صندوقهای جسورانه به خبرنگار بورس امروز گفت: عمر صندوقهای جسورانه عمدتاً ۷ ساله است که در امیدنامه آنها ذکر شده است لذا پس از اتمام این مدت بازدهی صندوقهای جسورانه شناسایی و بین سهامداران تقسمی میشود.

وی با اشاره به امکان تمدید عمر صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه این قابلیت را برای صندوقهای جسورانه ایجاد کرده است تا پس از اتمام مدت ۷ ساله، عمر آنها ۷ سال دیگر تمدید شود. با این حال برای بازدهی ۷ ساله شامل این قانون نمیشود و پس از مدت ۷ ساله نخست این بازدهی باید حتماً شناسایی و تقسیم گردد.

مدیرسرمایهگذاری صندوق جسورانه فناوری بازنشستگی با بیان قابلیتهای یک صندوق جسورانه برای جذب سرمایهگذاری خرد گفت: اگرچه این صندوقها از هیچ نوع سود تضمین شدهای برخوردار نیستند اما به دلیل ریسک زیادی که به همراه دارند از سود مورد انتظار بالایی نیز برخوردار هستند.

جیرفتی افزود: جذابیت این سرمایهگذاریها در این است که افراد با پذیرش ریسک بالا انتظار سود بسیاری نیز دارد. زمانی که شما سرمایه خود را در ۱۰ طرح نوآورانه و استارتاپی سرمایهگذاری میکنید، حتی اگر ۹ طرح به موفقیت نیانجامند سود دریافتی از یک طرح موفق شده به میزانی هست که زیان طرحهای دیگر را پوشش دهد.

وی در خصوص فرهنگسازی صندوقهای جسورانه در ایران توضیح داد: صندوقهای جسوانه به دلیل نو و جدید بودن برای گسترش نیازمند گذر زمان هستند تا مردم برای سرمایهگذاری در این صندوقها ترغیب شوند. لذا این صندوقهای نوپا برای جا افتادن در کشور ایران نیازمند فرهنگسازی هستند.

مدیرسرمایهگذاری صندوق جسورانه فناوری بازنشستگی با بیان حقوقی بودن عمده اشخاص سرمایهگذار در صندوقهای جسورانه، گفت: طولانی بودن کسب بازده در صندوقهای جسورانه یکی از مواردی است که سرمایههای حقوقی را عمداً جذب میکند. علاوه بر این، بالا بودن ریسک سرمایهگذاری در صندوقهای جسورانه برای سرمایهگذاران حقیقی چندان قابل تحمل نیست.

جیرفتی افزود: بالا بودن ریسک سرمایهگذاریهای این نوع صندوق راهی را برای تصمین سود باقی نمیگذارد اما برای جذب بیشتر سرمایه به صندوقهای جسورانه لازم است که آنها تمامی پورتفوی خود را به سرمایهگذاریهای پرریسک اختصاص ندهند.

وی در پایان با اشاره به اینکه صندوقهای جسورانه قصد حمایت از قشر خاصی ندارند، گفت: اگرچه عمده سرمایهگذاران در صندوقهای جسورانه افراد حقوقی هستند اما این صندوقها به قصد حمایت از قشر خاصی ایجاد نشدهاند. لذا عموم مردم میتوانند بخشی از سرمایهگذاریهای خود را به این صندوقها اختصاص دهند و در صورت لزوم پیش از اتمام مدت ۷ ساله به صورت آزادانه در بورس واحدهای آن را به فروش برسانند.

رشد اقتصادی کشور با حمایت صندوق‌های جسورانه از استارتاپ‌ها

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم در خصوص عایدات سرمایهگذاران صندوقهای جسورانه به خبرنگار بورس امروز گفت: عایدی سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه به شرط موفقیت طرحها حدود ۵ الی ۱۰ برابر میزان سرمایهگذاری آنها است که در بازده ۵ ساله میتواند کسب شود. البته باید متذکر شد که این بازدهی تنها به شرط موفقیت طرحهای سرمایهگذاری صندوقها است.

آرش قاقلی‌زاده با اشاره به روند پرداخت بازدهی صندوقهای جسورانه افزود: این صندوقها بر طبق مصوبه مجمع ابتدا اصل سرمایه و سپس عایدی سرمایهگذاران را به صورت نقدی برمیگردانند. از آنجا که این صندوقها تحت حمایت کارشناسان فنی هستند، گزینههای مناسبی برای یک چشمانداز سوداوری مطلوب است.

وی در خصوص حوزههای متعارف سرمایهگذاری این صندوقها توضیح داد: عمده سرمایهگذاریهای صندوقهای جسورانه بر طبق سابقهی این سرمایهگذاریها در کسب و کارهای نوپا و برپایه تکنولوژی در سطح دنیا و کشور ایران، در حوزههای متعارف است.

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم با بیان اینکه طی یک دهه گذشته عمده شرکتهای بزرگ در آمریکا، چین، کانادا و تا حدودی در اورپا، فناوارانه و تکنولوژی محور بودهاند، افزود: این تاریخچه احتمال رخداد مشابه را در ایران بیان میکند. لازم به ذکر است که سابقه سرمایهگذاریهای موفق در حوزه استارتاپی کشور نشانگر کسب بازدهی بالایی طی ۵ سال توسط سرمایهگذاران میباشد.

اقا قلی ادامه داد: تکنولوژی در ایران از چشمانداز روشنی برخوردار است و این کلاس دارایی تا کنون با موفقیت زیادی همراه بوده است. لذا سرمایهگذاران میتوانند برای تنوع بخشی به پورتفوی خود بخش کوچکی از آن را به صندوقهای جسورانه اختصاص دهند تا از مزیت آنها بهرهمند شوند.

وی گفت: تسهیل سرمایهگذاری در حوزه استارتاپی از جمله مزیتهای این نوع صندوق سرمایهگذاری است؛ چراکه به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات، تحلیلهای متفاوت و پیچیدگی صورتهای مالی شرکتهای استارتاپی نسبت به شرکتهای متعارف تصمیمگیری در این حوزه را با دشواری مواجه میکند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم افزود: همچنین در شرکتهای استارتاپی اشراف کامل به قوانین حقوقی و مالی این دشواری را تمدید میکند. از آنجا که حجم سرمایهگذاری مستقیم در حوزه استارتاپی بسیار زیاد است، دستیابی به نتایج مطلوب را برای سرمایهگذاران غیرحرفهای را با ریسک بالایی همراه میسازد.

آقا قلی زاده با بیان مزایای صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه گفت: صندوقهای جسورانه برای سرمایهگذاری در حوزه استارتاپی از تیمهای حرفهای و متخصصین استفاده میکند تا ریسک سرمایهگذاریها را کاهش دهد و گزینههای مطلوبی برای سرمایهگذاری شناسایی کنند. همچنین، میزان سرمایهگذاری این صندوقها در حوزه استارتاپی حدقال مبلغ لازم است.

وی در خصوص اولین صندوق سرمایهگذاری جسورانه توضیح داد: اولین صندوق سرمایهگذاری جسورانه در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد لذا ابزار سرمایهگذاری جسورانه در ایران یک ابزار جدید در بازار سرمایه است. اگرچه سرمایهگذاران و مردم هنوز دید کاملی نسبت به صندوقهای جسورانه ندارد اما مدیران آنها میتوانند با ارائه گزارشات سرمایهگذاری و ترکیب سبد خود، سرمایهگذاران را از عملکردشان آگاه سازند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم ادامه داد: رویدادهای مختلف سازمان بورس و اوراق بهادار و مصاحبه با مدیران این صندوقها در کنار بررسی نمونههای مشابه جهانی و تحلیل آینده بازارشان نقش به سزایی در آگاه سازی عموم مردم و سرمایهگذاران نسبت به ماهیت این صندوق دارد.

آقا قلی‌زاده با اشاره به نقش حمایتی صندوقهای جسورانه نسبت به استارتاپها و کارآفرینان گفت: این صندوقها دغدغهی جذب سرمایه برای صاحبان ایده را تا حدودی برطرف میکند و با هدف کسب بازدهی به پروژهها و ایدههای ارزشمند، ورود میکند. باید توجه کرد که این صندوقها صاحبان سرمایه در پروژهها و ایدههای کارافرینان و نوآوران نیستند بلکه تنها تبدیلکننده ایده به شرکت و سپس بزرگ کردن آن هستند.

وی در پایان تصریح کرد: ورود صندوقهای جسورانه به ایدهها و تبدیل آنها به شرکت حمایت از آینده کشور و آیندهسازان است. لذا عملکرد این صندوقها تنها به کسب بازدهی ختم نمیشود بلکه به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و توسعه فناوری کمک میکند که از دیگر اهداف صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز