پس از رشد قابل توجه قیمت در یک بازه تقریبا دوساله در قالب یک روند صعودی نماد با رسیدن به محدوده مقاومتی راه اصلاح را در پیش گرفت و با یک ساختار اصلاحی متفاوت تمایلی به ریزش عمیق قیمتی از خود نشان نداد و بیشتر به سمت اصلاح زمانی گرایش پیدا کرد.

پس از رشد قابل توجه قیمت در یک بازه تقریبا دوساله در قالب یک روند صعودی نماد با رسیدن به محدوده مقاومتی راه اصلاح را در پیش گرفت و با یک ساختار اصلاحی متفاوت تمایلی به ریزش عمیق قیمتی از خود نشان نداد و بیشتر به سمت اصلاح زمانی گرایش پیدا کرد.تداوم این جنس از حرکتهای اصلاحی، نماد را در محدوده باریکی از قیمت محصور کرده و بصورت افقی خود را به حمایت معتبر نزدیک میکند.در نماد وهور خط روند ترسیمی این وظیفه را به عهده دارد. در حال حاضر به نظر میرسد نماد فاصله زیادی تا پایان این دوره فرسایشی ندارد و به زودی موج قدرتمند جدیدی را برای کسب اهداف بالاتر آغاز خواهد نمود.برای اطمینان از یک ورود کم ریسک، نماد باید مقاومت ۵۲۰۰را پشت سر گذاشته تا بتواند در اولین قدم به هدف۷۰۰۰دست یابد.هدف میانمدتی نماد بطور تقریبی ۲۰۰۰۰خواد بود.

  • منبع خبر : میر وحید مقیمی اصل