شماره 53 نشریه بورس امروز، با عنوان “کارت زرد برای حقوقی ها” در آذر ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

ماهنامه شماره ۵۳ بورس امروز با عنوان “کارت زرد برای حقوقی ها” منتشر شد.