ارکان صندوق شامل مدیر مالی و حسابرسی است.دوره فعالیت صندوق حداکثر برابر هفت سال خواهد بود که حداکثر چهار ساله ابتدایی آن به عنوان دوره سرمایه گذاری صندوق تعیین می گردد قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است.

صندوق دارای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی است. اختیارات و ۷مسئولیت های دارندگان واحدهای مذکور مشابه سایر صندوق های سرمایه گذاری که دارای واحدهای ممتاز و عادی هستند است.

در این صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هنگام توزیع منابع صندوق در اولویت هستند دست کم ۳۰ درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق را واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌دهد.

ارکان صندوق شامل مدیر مالی و حسابرسی است.دوره فعالیت صندوق حداکثر برابر هفت سال خواهد بود که حداکثر چهار ساله ابتدایی آن به عنوان دوره سرمایه گذاری صندوق تعیین می گردد قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عمل که هر سرمایه گذار در هر زمان نمی تواند کمتر از ۱۰۰۰ واحد باشد صندوق جذب سرمایه گذاری در شرکتهای غیر سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام با شرایط تعیین شده در اساسنامه است.

سرمایه گذاری های صندوق با هدف کسب حفظ کنترل شرکت سرمایه‌پذیر صورت می پذیرد صندوق دارای امید نامه ای است که با رعایت مفاد اساسنامه و سایر قوانین و مقررات توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق تهیه می گردد امیدنامه صندوق باید حداقل شامل موارد تعیین شده در اساسنامه باشد.

این دستورالعمل در پانصد و سی و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۷ با موضوع راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی به عنوان یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری مورد موافقت قرار گرفت.

 

بیشتر بخوانید:  دور شدن بورس از بحران با حمایت‌های دولت/ بازار از نظر بنیادی ارشمند است