شماره ۵۲ نشریه بورس امروز، با عنوان “وقفه هایی در روند افت بازار” در آبان ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

ماهنامه شماره ۵۲ بورس امروز با عنوان “وقفه هایی در روند افت بازار” منتشر شد.