برای جذب نقدینگی سرگردان در جامعه باید دامنه اختیارات صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه افزایش یابد.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه از نرخ ارز به عنوان یک فاکتور اثر گذار بر وضعیت بازار سرمایه نام برد که تحت تاثیر تحریم ها شاهد نوسانات آن هستیم.

وی همچنین به بهای نفت در بازار جهانی اشاره کرد که کاهش قیمت آن بر کاهش سود آوری شرکت های پتروشیمی ها و به تبع آن قیمت سهام آن در بازار سرمایه اثر گذار است.

دارابی وضعبت بودجه را سومین عامل اثر گذار در وضعیت بازار سرمایه بر شمرد و گفت:پیش بینی مالیات، عوارض، قیمت خوراک پتروشیمی ها و نیز نرخ فروش مجموعه هایی مثل خودروسازی ها همه در روند بازار سرمایه اثر گذار است.

این کارشناس بازار سرمایه با توجه به این عوامل پیش بینی کرد که با وجود تغییرات سیاسی و اقتصادی، بازار با یک حالت تعادلی همراه باشد.

وی از صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای جذب نقدینگی یاد کرد که فعالیت آنها طی یکی -دو سال اخیر به دلیل برخی تصمیمات محدود شده است.

دارابی معتقد است: اگر بخواهیم صندوق ها سهم بیشتری در جذب نقدینگی سرگردان موجود در جامعه داشته باشند؛ باید دامنه اختیارات این صندوق ها مجدد افزایش و تسهیلات بیشتری به این صندوق ها اعطا شود.

بیشتر بخوانید:  قرارداد آتی زعفران نگین از ۲۰ مرداد راه اندازی می شود