بانک مرکزی از کاهش ۴۰ درصدی ارزش سفته و برات واخواستی در تهران در مرداد ۹۹ خبر داد.

به گزارش بورس امروز، براساس آمار بانک مرکزی، معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات در مرداد ۹۹ به مبلغی معادل ۲۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد نسبت به تیرماه کاهش داشت.

بیش از ۸۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سفته و برات در مردادماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش یافت. در پنج ماه ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۲۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران، در مردادماه ۹۹ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۴ و ۱۱۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص یادشده به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه پارسال از لحاظ تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص میانگین مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مردادماه ۹۹ به عدد ۱۳۵.۸ رسید. عدد شاخص یادشده در مردادماه ۹۸ معادل ۷۵.۵ بوده است. در پنج ماه نخست سـال ۹۹ معـادل ۳۲۰۰ بـرگ سـفته و بـرات بـه مبلغی معـادل ۹۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، میانگین شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۸.۷ و ۱۰۳ رسید که نسـبت بـه دوره مشـابه پارسال از لحاظ تعداد ۳.۸ درصد و از لحاظ مبلغ ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص میانگین مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در پنج ماه نخست سال ۹۹ به عدد ۱۱۹.۶ رسید. عدد شاخص یادشده در پنج ماه نخست سال ۹۸، معادل ۹۱.۴ بوده است.