شش مجتمع پتروشيمي جم، پارس، تندگويان، نوري، اروند و تبريز با شروع آذرماه وارد فاز تعميرات و نگهداري مي شوند.

با شروع تحریم ها و عمیق تر شدن چالش این مجتمع ها برای صادرات و توقف پرداخت ارزش محموله های پتروشیمی ایران در چین و سرگردانی محموله های صادراتی ال پی جی و پلیمر ایران در این کشور، پتروشیمی های ایرانی ترجیح دادند با ورود به اورهال برای مشکلات پیش روی این صنعت و دور زدن تحریم ها راهکار بیابند.