شرکت ملی صنایع مس ایران از محل فروش داخلی و صادرات در مرداد 99 عملکرد مثبتی داشته است.

شرکت ملی صنایع مس ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۹ معادل ۲۹,۰۴۹,۳۷۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده این میزان نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل  %۷۰ افزایش یافته است. «فملی»با سرمایه ثبت شده ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹،  مبلغ ۱۱۹,۰۹۴,۰۹۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %۴۱ رشد داشته است. درآمد این شرکت، از محل صادرات شرکت طی مردادماه معادل ۱۰,۵۵۱,۲۵۰ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۶% داشته است.

فروش بسیار خوب «فملی» در مرداد ۲۹۰۴۹ میلیارد ریال  فروش زده است شرکت ملی صنایع مس ایران، تیر و مرداد خوبی داشته است  .در ۴  ماهه  ۱۱۹۰۹۴   میلیارد ریال فروش داشته است . فروش این شرکت در مدت مشابه در سال گذشته ۸۴۶۲۰  میلیارد ریال است .نرخ  فروش «فملی» فروردین ۶۹۶,۲۹۲,۲۹۵ ریال بوده است . در خرداد ماه ۱۵ هزار تن  با نرخ  ۸۱۱,۸۹۳,۵۹۴ ریال صادرات داشته است، نرخ داخلی کاتد ۷۸۷,۱۰۳,۱۵۶ ریال است. در تیر ماه نیز نرخ صادراتی کاتد ۹۲۸,۵۳۸,۹۰۵ ریال و داخلی ۹۱۰,۳۱۰,۲۹۶ ریال است .در مرداد نرخ کاتد ۱,۰۶۹,۶۹۹,۵۱۷ ریال شده