مدیر واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پنج صندوق سرمایه‌گذاری فعال در سهام که بیشترین دارایی و پنج صندوق سرمایه‌گذاری فعال در سهام با کمترین میزان دارایی نقد و سهامی را ارزیابی کرد.

سجاد میرزایی سوینی با اشاره به صندوق‌های با دارایی‌های نقدی به خبرنگار بورس امروز گفت: پس از بررسی‌های انجام شده در صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، مشاهده شد پنج صندوق کمترین درصد دارایی نقدی را دارند؛ صندوق کارگزاری پارسیان با خالص ارزش دارایی ۳,۸۶۵ میلیارد ریال ۰.۰۱ درصد دارایی نقدی دارد که با ۹۷.۸۸ درصد دارایی موجود در سهام،  از نظر کمترین درصد بازدهی نقدی رتبه نخست را داراست.

وی افزود: رتبه دوم به صندوق قابل معامله واسطه‌گری یکم با خالص ارزش دارایی ۱۸۱,۵۱۹میلیارد ریال با  ۰.۲ درصد دارایی نقدی و  ۹۹.۹۵ درصد دارایی موجود در سهام است؛ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان با خالص ارزش دارایی ۵،۳۱۱ میلیارد ریال با ۰.۲۱ درصد دارایی نقدی و ۶۴.۵۸ درصد دارایی موجود در سهام رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

مدیر واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری درباره چهارمین صندوق عنوان کرد: رتبه چهارم به صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت با خالص ارزش دارایی  ۴,۱۵۹ میلیارد ریال با ۰.۲۴ درصد دارایی نقدی و ۷۲.۰۷ درصد دارایی موجود در سهام اختصاص دارد، در آخر صندوق قابل معامله سرو سودمند مدبران با خالص ارزش دارایی ۶،۷۲۹ میلیارد ریال با دارایی نقدی ۰.۲۹ درصد و دارایی موجود در سهام ۹۸.۲۵ درصد در جایگاه پنجم قرار دارد.

میرزایی سوینی درباره ۵ تا صندوق سرمایه‌گذاری در سهام که بیشترین درصد دارایی‌های نقد را دارند اظهار کرد: رتبه نخست به صندوق یکم اکسیر فارابی با خالص ارزش دارایی ۱۰,۵۷۳ میلیارد ریال با ۳۷.۴۳ درصد دارایی نقدی و دارایی موجود در سهام  ۶۱.۸۳ درصد تعلق می‌گیرد. صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی دارای خالص ارزش دارایی ۲،۰۰۰میلیارد ریال و ۳۴.۲۸ درصد دارایی نقدی است. این صندوق با ۶۴.۶۱ درصد دارایی موجود در سهام، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: رتبه سوم به صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات با خالص ارزش داریی ۹۰۳ میلیارد ریال تعلق دارد. این صندوق مالک ۳۲.۴۱ درصد دارایی نقدی و   ۶۷.۳۴ درصد دارایی موجود در سهام است. صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی در جایگاه چهارم قرار دارد.

مدیر واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: این صندوق دارای ۲،۲۹۳ میلیارد ریال خالص ارزش دارایی و  ۲۷.۰۸ درصد دارایی نقدی و  ۷۲.۵۰ درصد دارایی موجود در سهام است. در پایان رتبه پنجم به صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز تعلق دارد. خالص ارزش دارایی این صندوق ۲۱،۳۵۵ میلیارد ریال است که ۲۵.۸۶ درصد دارایی نقدی و ۳۶.۰۵ درصد دارایی موجود در سهام دارد.