هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) طی پیشنهادی در نظر دارد سرمایه خود از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی طی یک مرحله از مبلغ 1.4 میلیارد ریال به مبلغ 2.8 میلیارد ریال برساند د پیشنهادی دیگر این شرکت در نظر دارد سرمایه شرکت از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 برساند.

به گزارش روند بورس امروز، بر اساس مصوبه چهارصد و نهمین صورت‌جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه ۹۵ درباره «تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها»، مقرر شد حداقل سرمایه بورس‌ها بر اساس این فرمول محاسبه شود: ضریب تعدیل «۰.۰۰۳» میانگین ارزش معاملات سه سال پیش به حداقل سرمایه بورس‌ها؛ تعدیل برای معاملات اوراق مشتقه معادل ۵۰ درصد و برای دیگر معاملات معادل ۱۰۰ درصد ضریب تعدیل است.

با توجه به رشد ارزش معاملات سال ۹۸ حداقل سرمایه مطلوب شرکت فرابورس مبلغ ۳.۲۳۶ میلیارد ریال است، از این رو هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد سرمایه شرکت را از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی ۱.۴ میلیارد ریال طی یک مرحله افزایش دهد.

افزایش سرمایه پیشین شرکت از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل اندوخته احتیاطی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰
میلیون ریال بوده که با هدف اصلاح ساختار مالی انجام شده است.

نتایج حاصل از افزایش سرمایه یادشده که طی تصمیم‌های مجمع عمومی فوق العاده ۱۶ تیرماه ۹۸
تصویب شده و ۲۶ شهریورماه ۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده، در جدول ذیل آمده است:

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر است:

پیشنهاد افزایش ۱.۴ میلیارد ریالی و محل تامین آن

با توجه به اهداف تشریح شده، شرکت فرابورس در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد سرمایه کنونی)، از محل سود انباشته و اندوخته احتباطی به شرح زبر افزایش دهد.

۱.۱۰۰.۰۰۰میلیون ریال (معادل ۷۸۵۷ درصد از محل سود انباشته
۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۱٫۴۲ درصد) از محل اندوخته احتیاطی

پیشنهاد هیئت مدیره

گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و اساسنامه شرکت به منظور توجیه افزایش سرمایه شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) از مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال طی یک مرحله و از محل سود انباشته (به مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰میلیون ریال و اندوخته احتیاطی (به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰میلیون ریال) تهیه شده است.

با توجه به مسائل مطرح شده در بخش‌های پیشین پیشنهاد می‌شود سهامداران محترم با افزایش سرمایه پیشنهادی موافقت کنند.

هیئت مدیره این گزارش در ۱۲ خردادماه امسال تایید کرده است و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است:

دلایل توجهی لزوم پیشنهاد افزایش سرمایه

هدف شرکت از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای مصوبه تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها مورخ ۲۴ فروردین‌ماه سال ۹۵ است.

با توجه به افزایش قابل توجه در حجم و ارزش معاملات بازار شرکت ملزم به انجام افزایش سرمایه جهت اجرای مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار است.

از سوی دیگر نظر به اینکه مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه پیشنهادی، از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی تامین شده از تقسیم آن بخش از سود قابل تخمین خودداری شده و با افزایش حقوق صاحبان سهام توانایی مالی شرکت افرایش و ساختار سرمایه شرکت بهبود خواهد یافت.

بر اساس مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۲ فروردین ماه ۹۵ درباره تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها مقرر گردید، حداقل سرمایه بورس‌ها بر اسدی فرمول زیر محاسبه شود.

ضریب تعدیل برای معاملات اوراق مشتقه ۵۰ درصد و برای دیگر معاملات ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس محاسبات صورت گرفته طبق جدول فوق حداقل سرمایه شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) بر اساس فرمول اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، باید معادل ۴۱۹۱۷ میلیارد ریال باشد که با توجه به کافی نبودن کفایت سود انباشته و اندوخته احتیاطی، پیشنهاد هیئت مدیره معادل ۲.۰۰۰ میلیارد ریال است.

پیشنهاد افزایش ۲ میلیارد ریالی و محل تأمین آن

با توجه به دلایل توجیهی و الزام شرکت به انجام افزایش سرمایه فوق و همچنین کافی نبودن سود انباشته و اندوخته احتیاطی برای رعایت مصوبه سازمان بورس و ارواق بهادار درباره حداقل سرمایه مطلوب بورس‌های هیات مدیره پیشنهاد می دهد سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰ درصد سرمایه فعلی) از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به شکل زیر افزایش یابد.

شایان ذکر است با در نظر گرفتن مانده سود انباشته و اندوخته احتیاطی و همچنین مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص حداقل سود قابل تقسیم، افزایش سرمایه قابل اعمال حداکثر معادل ۲۵۸۸ میلیارد ریال است.

۱.۴۷۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته
۵۳۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته احتیاطی

افزایش سرمایه فوق پس از تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ در مجمع عمومی عادی سالانه، از محل های فوق قابل انجام است.

پیشنهاد هیئت مدیره

با توجه به برنامه ارائه شده و در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۲ اساسنامه شرکت شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال به و ۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد سرمایه کنونی» از محل اقلام حقوق صاحبان سهام از جمله سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش دهند.

با توجه به مسائل مطرح شده در بخش‌های پیشین پیشنهاد می‌شود سهامداران محترم با افزایش سرمایه پیشنهادی موافقت کنند.

این گزارش در تاریخ ۲۵ خردادماه به تصویب هیئت مدیره رسیده است.