شرکت فرابورس ایران با نماد فرابورس از منظر نموداری به نظر میرسد به زودی با پایان یافتن دوره ی اصلاح خود یک موج جدید صعودی را برای کسب اهداف خود اغاز نماید.

فرابورس در یک قدمی اتمام اصلاح و شروع موج جدید صعودی

شرکت فرابورس ایران با نماد فرابورس از منظر نموداری به نظر میرسد به زودی با پایان یافتن دوره ی اصلاح خود یک موج جدید صعودی را برای کسب اهداف خود اغاز نماید.

در اخرین مرحله از تحرکات نماد باید در انتظار رسیدن قیمت به ناحیه ی کف کانال بیرونی در محدوده ی قیمتی ۱۱۵۰۰۰ریال باشیم.

محدوده ای که میتواند نماد را با افزایش تقاضا روبرو ساخته و عامل رشد نماد باشد.

در صورت تحقق این پیش بینی و پس از حمایت در منطقه ی مورد اشاره اولین هدف پیش روی نماد سقف کانال مذکور در عدد ۱۹۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

نماد در بازه میان مدت و با گذر از مقاومت اول خود میتواند به اهداف بالاتری که در تصویر چارت مشخصص گردیده است دست یابد.

  • نویسنده : میروحید مقیمی