شرکت بیمه دی، خدمات پشتیبانی سخت افزار ساختمان ستاد و شعب خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت، منطبق با شرح سند درخواست (RFP) واگذار می کند.

شرکت بیمه دی در نظر دارد،خدمات پشتیبانی سخت افزار ساختمان ستاد و شعب خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت، منطبق با شرح سند درخواست (RFP) واگذار نماید.

شرکت‌های متقاضی واجد شرایط می‌توانند، از تاریخ ۲۷ مرداد ۹۷  تا ۳۰ مرداد ۹۷ با مراجعه به اداره پشتیبانی شرکت، واقع در تهران، بلوار میرداماد، حدفاصل مصدق (نفت شمالی) و مدرس، پلاک ۲۳۹، طبقه دوم،  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را در پاکت‌های دربسته تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۱۴ شهریور به اداره پشتیبانی این شرکت به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.

منبع:

روابط عمومی شرکت بیمه دی