شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان به استناد مصوبه هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از تعدیل نرخ حق دسترسی خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان اعلام نمود به استناد مصوبه هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعدیل تعرفه بهره برداری راه آهن در حمل محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران, نرخ حق دسترسی ولوکوموتیو در برخی از مسیرهای حمل محمولات از تاریخ ۱۴ اسفند ۹۸ تا ۳۱ خرداد ۹۹ کاهش یافته است.

بر این اساس بهای تمام شده خدمات ارائه شده از مبلغ ١،٣٩۶،۴٠۴ میلیون ریال(آخرین پیش بینی) به مبلغ١.٣۵٢.۴٠۴میلیون ریال کاهش خواهد یافت.