آمار معاملات بورس کالای شرکت‌های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 14اسفند ۹۸

به گزارش روند بورس امروز،محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۵۶۰۰ تن
مقدار معامله: ۵۵۰۰ تن
قیمت پایه: ۲۴۵۸۷۴ ریال (٪۳+)
بالاترین قیمت: ۲۴۵۸۷۴ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۴۵۸۷۴ ریال
ارزش معامله: ۱۳۵۲۳۰۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۴ و ۹۸.۱۲.۱۹

شمش آلیاژ ایرالکو

مقدار تقاضا: ۲۲۰ تن
مقدار معامله: ۲۲۰ تن
قیمت پایه: ۲۵۸۱۶۸ ریال (٪۱-)
بالاترین قیمت: ۲۵۸۱۶۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۵۸۱۶۸ ریال
ارزش معامله: ۵۶۷۹۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۴

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۷۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۷۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۷۴۹۴۵۷ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۷۴۹۴۵۷ ریال
قیمت پایانی موزون: ۷۴۹۴۵۷ ریال
ارزش معامله: ۵۲۴۶۱۹۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۴ و ۹۸.۱۲.۱۹

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۰۶۰۴۰ تن
مقدار معامله: ۹۳۳۹۰ تن
قیمت پایه: ۵۷۸۲۱ ریال (٪۳-)
بالاترین قیمت: ۶۲۸۲۱ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۸۴۰۴ ریال
ارزش معامله: ۵۴۵۴۳۶۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۲.۳۱

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار معامله: ۹۷۹۱ تن
قیمت پایه: ۶۸۸۶۸ و ۷۳۵۹۹ ریال
ارزش معامله: ۶۹۲۹۲۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۲.۳۱

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار معامله: ۱۳۴۸ تن
قیمت پایه: ۱۶۵۹۸۳ ریال (٪۱۵+)
ارزش معامله: ۲۲۳۷۴۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۳.۳۱

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۸۳۶۰ تن
مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن
قیمت پایه: ۵۱۱۷۳ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۵۳۴۸۳ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۱۸۰۴ ریال
ارزش معامله: ۳۴۱۹۱۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۳.۷ و ۹۹.۳.۱۰

 

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۴۶۸۶ تن
مقدار معامله: ۲۱۷۸ تن
قیمت پایه: ۵۲۷۵۶ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۵۴۸۵۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۴۷۱۷ ریال
ارزش معامله: ۱۱۹۱۷۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۲۸

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۴۶۸۴ تن
مقدار معامله: ۱۳۲۰۰ تن
قیمت پایه: ۵۱۱۷۳ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۶۱۷۵۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۵۹۷۹ ریال
ارزش معامله: ۷۳۸۹۲۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۳.۷ و ۹۹.۳.۱۰

 

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۴۹۵۰ تن
مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن
قیمت پایه: ۵۱۱۷۳ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۵۴۳۱۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۳۱۴۶ ریال
ارزش معامله: ۱۷۵۳۸۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۳.۷

شمش ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۵۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۵۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۰۶۱۱ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۶۷۸۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۵۶۹۹ ریال
ارزش معامله: ۶۸۵۴۸۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۳۱

 

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۷۲۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۷۲۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۶۲۸۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۵۳۹۴ ریال
ارزش معامله: ۳۲۶۸۳۶۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۰ و ۹۹.۲.۱۰

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۱۶۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۶۰۴۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۵۵۳۰ ریال
ارزش معامله: ۴۵۵۲۹۸ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۱۳

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۳۰۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۷۷۱۱ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۷۵۱۰ ریال
ارزش معامله: ۴۷۵۱۰۴ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۲۰

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۲۸۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۸۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۴۶۹۵۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۶۰۶۷ ریال
ارزش معامله: ۸۲۹۲۰۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۹ و ۹۹.۱.۱۲

شمش فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۱۴۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۱۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۱۰۷۷ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۴۵۸۱۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۵۲۲۵ ریال
ارزش معامله: ۴۹۷۴۷۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۷ و ۹۹.۱.۱۳

سبد میلگرد مخلوط تولیدی فولاد سپید فراب کویر

مقدار تقاضا: ۸۵۸۰ تن
مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن
قیمت پایه: ۵۲۷۵۶ ریال (٪۲-)
بالاترین قیمت: ۵۴۶۱۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۴۳۶۴ ریال
ارزش معامله: ۳۵۸۸۰۱ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۹

بیشتر بخوانید: اخبار نماد ذوب

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فخاس

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فخوز

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فملي

بیشتر بخوانید: اخبار فولاد مبارکه