چهل و پنجمین شماره نشریه بورس امروز با عنوان: "غول نقدینگی در بازار سرمایه".