فولاد مبارکه حمایت از زنجیرۀ تأمین داخلی را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا، در زنجیرۀ تأمین فولاد مبارکه حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تأمین کنندۀ داخلی و شرکت خدماتی وجود دارند که عمدۀ نیاز فولاد مبارکه را رفع می‌کنند. فعالیت فولاد مبارکه در راستای افزایش بهره‌وری و توسعۀ هرچه بهتر تأمین‌کنندگان داخلی است.

صنعت فولاد،یکی از صنایع پیشران در اقتصاد کشور است و شاهد آن هستیم که اقتصاد مقاومتی در این صنعت پیاده‌سازی شده است.

بهرام سبحانی،مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت فولاد،عنوان کرد:

وی افزود:کاهش اتکا به خارج را مصداق اصلی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت فولاد دانست. بر این اساس،مهندسی معکوس و تأمین نهاده‌های اصلی تولید ازجمله قطعات یدکی، روغن‌ها، گریس‌ها، نسوزها و تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی و بومی‌سازی دانش تولید آن از جمله مواردی است که منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت فولاد شده است.

سبحانی خاطرنشان کرد:فولاد مبارکه حمایت از زنجیرۀ تأمین داخلی را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا، در زنجیرۀ تأمین فولاد مبارکه حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تأمین کنندۀ داخلی و شرکت خدماتی وجود دارند که عمدۀ نیاز فولاد مبارکه را رفع می‌کنند. فعالیت فولاد مبارکه در راستای افزایش بهره‌وری و توسعۀ هرچه بهتر تأمین‌کنندگان داخلی است.

وی در انتها افزود: فعالیت‌های مستمر فولاد مبارکه در راستای اهداف بلندمدت شرکت موجب شده دستاوردهای مهمی در حوزۀ بهره‌وری، اثربخشی بازاریابی و فروش، تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی، استفاده بهینه از منابع آبی، تکمیل زنجیره ارزش و طرح‌های توسعه حاصل شود.

منبع

روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان