اهدافی که دستیابی به انها مشرط به عبور از مقاومت نسبتا پرقدرت 18000ریال است.

به گزارش روند بورس امروز،میروحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:
شرکت آسیا سیر ارس با نماد حآسا از گروه حمل و نقل و فعال در بازار فرابورس با توجه به رشد خوبی که در ماه های اخیر تجربه کرده است همچنان پرتقاضاست و به نظر میرسد در اندیشه فتح قله های بالاتر است.

اهدافی که دستیابی به انها مشرط به عبور از مقاومت نسبتا پرقدرت ۱۸۰۰۰ریال است.در صورت تحقق این احتمال میتوان عدد۲۸۰۰۰ریال را بعنوان هدف میانمدت نماد قلمداد کرد.