رکورد در آمد و سود شرکت‌های تابعه موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن در سال ۹۷ طی ۹ ماه سال جاری شکسته شد.

به گزارش روند بورس امروز، گزارش عملکرد شرکت های تابعه موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه‌آهن در سال ۹۸ نشان دهنده رشد و پیشرفت در جهت اهداف این موسسه است.

در این راستا، ۷ شرکت تابعه موسسه توانستند طی ۹ ماهه سال جاری، رکورد در آمد و سود خود در سال ۹۸ را شکسته و از آن عبور کنند که به نحو مقتضی از زحمات ایشان قدرانی شد.