دولت بايد با اســتارت آپها كنش و واكنش داشته باشــد و فاصله خود را با آنها كم كند. دنيــا در حوزه تامين مالي هر روز با تحوالت زيادي روبه رو اســت و ما هنوز در حال تدوين مقررات هســتيم و دقت نمي كنيم كه دنيا با ســرعت در اين حوزه در حال توسعه است.

دولت بايد با اســتارت آپها كنش و واكنش داشته باشــد و فاصله خود را با آنها كم كند. دنيــا در حوزه تامين مالي هر روز با تحوالت زيادي روبه رو اســت و ما هنوز در حال تدوين مقررات هســتيم و دقت نمي كنيم كه دنيا با ســرعت در اين حوزه در حال توسعه است.

 پیمان مولوی،مدیرعامل شرکت یورواینوست انگلستان در رابطه با حمایت دولت از استارت آپ ها با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

مولوی گفت:اعتقاد دارم فعالان در حوزه اسـتارت آپ، منتظر بازار بورس و بازارهاي ديگر نمي ماننـد و كار خود را انجام ميدهند.در واقع چــرا بايد خود را درگير مسائل پيچيده بـورس كنند؟برخورداري از طرح توجيهي مناسب، شــما را قادر ميسازد از بازار تهران وام با سـودهاي پايين دريافــت كنيد.

وی افزود:به رغم اعلام برنامه هاي سيستم بانكي با دســتور العمل هايي براي حمايت از اســتارت آپ ها، بايد اين نكته را خاطر نشان ساخت كه در هيچ جاي دنيا هيچ بانكي به اســتارت آپهــا وام نميدهد مگر آنكه افرادي بخواهند به نام اســتارت آپ وامي را دريافت كنند.در اين ميان اقدامي كه بايد از ســوي نهادهاي دولتي در حمايت از استارت آپها صورت گيرد، ايجاد شفافيت در فضاي كسب وكار اســتارت آپ هاست. ضمن آنكه بازار ســرمايه ميتواند استارت آپهــاي توانمند و ايراني را حمايت كنــد.

مدیرعامل شرکت یورواینوست انگلستان اضافه کرد:در واقع دولت بايد با اســتارت آپها كنش و واكنش داشته باشــد و فاصله خود را با آنها كم كند. دنيــا در حوزه تامين مالي هر روز با تحوالت زيادي روبه رو اســت و ما هنوز در حال تدوين مقررات هســتيم و دقت نمي كنيم كه دنيا با ســرعت در اين حوزه در حال توسعه است.
به عنوان مثال قرار بود IFRS در بورس ايران اجراي شــود، آيا براي ما بد نيســت كه هم اكنون كشور پاكستان اين روش را اجرا ميكنــد و ما هنوز در سيســتم بانكي خود موفــق به اجراي آن نشده ايم.

بیشتر بخوانید:  عرضه ۱۰۰ تن عایق رطوبتی در بورس کالا

وی تاکید کرد:جوانان به عنوان بازيگران اصلي استارت آپ ها، خيلي به روز هســتند، براي موفقيت آنها بيش از مدلهاي تامين مالي بايد به فكر بســترهاي تامين مالي باشــيم. هم اكنون ايران نيز ميتواند روشهاي متعدد تامين مالي را به دنيا پيشنهاد دهد اما بايد بستر آن ايجاد شود.و در پايان بايد تاكيد كرد كه ارايه وام وتسهيلات بانكي تنها راه حمايت از جوانان نيســت، دولت ميتوانــد با اعزام نيروهاي جوان و نخبه بــه بازارهاي مالي دنيا، آنها را با اين بازارها آشــنا سازد.