شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سود سه ماه پایان سال جاری خود را 1,060 میلیون ریال برآورد کرد.

به گزارش روند بورس امروز، سعید رضوانی فرد مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص برآوردهای ۳ماهه پایانی سال گفت: درآمد عملیاتی انتظاری شرکت «سپرده» در ۳ماهه پایانی سال جاری طبق رشد ۹ماهه نخست سال ۴۰۳,۷۴۴ میلیون ریال است که به طور کلی درآمد کل سال جاری ۱,۶۱۱,۳۸۱ میلیون ریال خواهد شد.

باتوجه به هزینه ها و درآمدهای برآورد شده ۳ ماهه پایان سال، سود برآوردی ۱,۰۶۰ میلیون ریال خواهد بود.