توریل به لحاظ بنیادی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و انتظار داریم در بازه زمانی بلند مدت به هدف 40000ریال نیز دست یابد.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:  با توجه به نمودار بلند مدت توکاریل که در بازه زمانی هفتگی تهیه شده است میتوان به عبور پرقدرت از مقاومت سقف کانال اشاره کرد.

تثبیت این شکست نیز بعد از چندین هفته معامله در بالای مقاومت مذکور تایید گردید و پس از یک برگشت موفق توانست حرکت جدید خود را آغاز نماید.شرکت به لحاظ بنیادی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و انتظار داریم در بازه زمانی بلند مدت به هدف ۴۰۰۰۰ریال نیز دست یابد.

 

توریل پیشنهاد بلندمدتی