سرمایه گذاری با دید میان مدت در سهم غفمارگ، میتواند سود خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:با در نظر داشتن روند صعودی و حرکت کلاسیک در قالب یک کانال استاندارد شاهد افزایش تقاضا در موقعیت کم ریسک کف کانال هستیم.

رشد جاری در ادامه حرکت خود با مقاومت کوتاه مدتی ۱۳۲۰۰مواجه میشود که در صورت عبور میتواند هدف سقف کانال(۱۹۲۰۰)را نیز فتح کند.سرمایه گذاری با دید میانمدت میتواند سود خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.