چهل و چهارمین شماره نشریه بورس امروز با عنوان: "قیمت های دستوری و نفس های بریده صنعت".