در شرايط بد اقتصادي بازار سرمايه بايد معافيت هاي خوب به سرمايه گذاران داده شود تا اين حوزه در مقابل سود 20 درصدي اوراق مشاركت رقابتپذير شود. پتانسيل بازار سرمايه بالا است اما بيشــتر اين پتانسيل ريشــه در اعتماد دارد.

در شرايط بد اقتصادي بازار سرمايه بايد معافيت هاي خوب به سرمايه گذاران داده شود تا اين حوزه در مقابل سود ۲۰ درصدي اوراق مشاركت رقابتپذير شود. پتانسيل بازار سرمايه بالا است اما بيشــتر اين پتانسيل ريشــه در اعتماد دارد.

پیمان مولوی،مدیرعامل شرکت یورواینوست انگلستان در رابطه با اعتماد سرمایه گذاران به استارت آپ ها با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

مولوی گفت:براي ورود سرمايه ها به حوزه استارت آپ ها چند سوال مطرح اســت: آيا بازار سرمايه اطمينان بخشــي الزم را براي عام مردم دارد؟ آيا هر عرضه اي كه در بازار سرمايه صورت ميگيرد، شفاف و قابل اعتماد اسـت؟ به عنوان مثال شما هم اكنون بر سر عرضه و صورتهاي مالي(هاي وب) در بورس دچار مـشكل هستيد.

مدیرعامل شرکت یورواینوست انگلستان اضافه کرد:مردم را بــه حوزه هاي اطمينان بخــش ميتوانيم دعوت كنيم.  به عنــوان مثال به محض اعلام عرضه و فروش اوراق مشــاركت از سوي دولت، همه مردم از آن اســتقبال ميكنند، چراكه اين اطمينان در مردم وجود دارد كه بالاخره به پولشان ميرسند، امادر بازار ســرمايه تا چه ميزان اين اطمينان بخشي وجود دارد؟

وی افزود:لذا در شرايط بد اقتصادي بازار سرمايه بايد معافيت هاي خوب به سرمايه گذاران داده شود تا اين حوزه در مقابل سود ۲۰ درصدي اوراق مشاركت رقابت پذير شود. پتانسيل بازار سرمايه بالا است اما بيشــتر اين پتانسيل ريشــه در اعتماد دارد.

مولوی اشاره کرد:به نظر شما چرا سرمايه گذاري هايي با ارقامي بيش از يك ميليارد دلاری در بازار استارت آپ هاي ما حاضر به حضور در بازار سرمايه نيستند، زيرا قواعد دست و پا گير، عدم شفافيت و مالياتهاي سنگين مانع از اين حضور ميشــوند، بنابراين بايد يك سيستم خوبي براي اين امر طراحي شــود، البته در فرابورس اين سيستم وجود دارد اما كارها را خيلي بهتر ميشود انجام داد.

بیشتر بخوانید:  راه اندازی سررسید جدید آتی زعفران/ زعفران نگین برای تحویل شهریور

 

بیشتر بخوانید: اخبار فرابورس ايران