در این پادکست؛به بررسی تحلیل بازار،پرداخته شده است.

بررسی تحلیل عوامل موثر بر بازار،با اجرای قاسم سلمانی فیضی کارشناس حقیقی بازار سرمایه

از معاملات بازار،میتوان این طور استنباط کرد که سهم های بزرگ و شاخص ها متاثر از قیمت های جهانی و کمدیتی ها بوده اند که اکثرا،بعد از یک رشد مناسب به مقاومت هایشان رسیده اند.