اکنون با مقاومت پرقدرتی روبرو هستیم که همان سقف تاریخی نماد فولاژ است.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:با توجه به روند صعودی که در قالب یک کانال دوساله به تصویر کشیده شده،یک رشد خوب میانمدتی را تا محدوده ۱۵۰۰۰ ریال انتظار داریم.

در این مسیر اکنون با مقاومت پرقدرتی روبرو هستیم که همان سقف تاریخی نماد است.مقاومت اشاره شده ۷۶۰۰ ریال است که عبور از آن میتواند مسیر رسیدن به هدف مورد نظر را هموار نماید.

به نظر میرسد در روزهای آینده شاهد عبور پرقدرت قیمت از مقاومت اشاره شده باشیم.