با‌توجه‌به برنامه‌ریزی تولید 10 میلیون تن فولاد در واحدهای فولادی در منطقۀ هرمزگان، توسعۀ تولید آهک به ظرفیت 1400 تن در روز از اهداف اساسی و موردنیاز کارخانه‌های مذکور است.

به گزارش روند بورس امروز، طی آئینی و با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، مدیرعامل منطقۀ ویژۀ صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس استان هرمزگان، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان و مدیـــرعامـل هلدینگ آتیــــــه فولاد نقشجهـــــان، دومیـــــن کــــارخـــانۀ تولیدکنندۀ پودر میکرونیزه بنتونیت و آهک هلدینگ آتیهفولاد نقشجهان افتتاح و کلنگ طرح توسعۀ تولید آهک کلسینه و محصولات وابسته در شرکت سنگ و فولاد هرمزگان نیز به زمین زده شد.

مدیرعامل شرکت آتیه فولادنقشجهان ضمن تأیید این خبر گفت: این اقدامات روز یکشنبه ۹۸/۰۹/۱۷ و در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و تأکیدات مدیرعامل شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان بر توسعۀ پایدار، توسط شرکت آتیهپودر هرمزگان، از شرکتهای تازهتأسیس زیرمجموعه انجام شد.

حسین کفعمی در ادامه از کلنگزنی طرح توسعۀ تولید آهک کلسینه و محصولات وابسته در شرکت سنگ و فولاد هرمزگان خبر داد و افزود: با افتتاح کارخانۀ مذکور، شرکت آتیهفولاد نقشجهان با بهرهگیری از توان همکاران صدیق خود، موفق شد برای دومین بار در سال ۱۳۹۸، پس از راهاندازی واحدی مشابه در مجموعۀ معادن سنگان استان خراسان رضوی، با همت و کار مضاعف جهادی، دستاورد ارزندهای در عرصۀ بومیسازی و تولید پودر میکرونیزه بنتونیت و پودر میکرونیزۀ آهک در منطقۀ ویژۀ صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس در بندرعباس به کشور تقدیم کند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجهبه برنامهریزی تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در واحدهای فولادی در منطقۀ هرمزگان، توسعۀ تولید آهک به ظرفیت ۱۴۰۰ تن در روز از اهداف اساسی و موردنیاز کارخانههای مذکور است.

کفعمی بـــا اشــــاره به کلنــــگزنـــــی واحد تولیدی یادشده تصریح کرد: بنابر برنامهریزیهای صورتگرفته مقرر است این کارخانۀ ۴۰۰ هزار تنی توسط شرکت سنگ و فولاد هرمزگان تا دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.

وی با تأکید بر اینکه کارخانۀ تولید پودر میکرونیزه بنتونیت و آهک در مدت چهار ماه و با ظرفیت اولیه ۱۰۰ هزار تن احداث شده و به بهرهبرداری رسیده است، گفت: این موفقیت گامی اساسی در جهت خودکفایی استان هرمزگان است.

مدیرعامل شرکت آتیه فولادنقشجهان در خاتمه با تأکید بر اینکه این کارخانه مواد اولیۀ موردنیاز تولید گندله در واحدهای گندلهسازی منطقۀ هرمزگان را تأمین میکند، خاطرنشان کرد: با ساخت و بهرهبرداری این کارخانه بهطور مستقیم برای ۲۰ نفر و بهطور غیرمستقیم برای ۱۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

  • منبع خبر : فولاد مبارکه