انتظار می رود تولید سنگ آهن واله سال آینده به ۳۴۰ تا ۳۵۵ میلیون تن برسد و سال ۲۰۲۱ نیز ۳۷۵ تا ۳۹۵ میلیون تن گردد و سال ۲۰۲۲ نیز به ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیون تن برسد. 

به گزارش روند بورس امروز، این در حالیست که از ژانویه سل جاری به دلیل فاجعه شکست سد، تولید آن به شدت افت داشته است. پیش بینی شده بود تولید سنگ آهن واله سال جاری از ۳۸۵ میلیون تن سال ۲۰۱۸ به ۳۰۷ تا ۳۱۲ میلیون تن برسد.

حال انتظار می رود تولید آن سال آینده به ۳۴۰ تا ۳۵۵ میلیون تن برسد و سال ۲۰۲۱ نیز ۳۷۵ تا ۳۹۵ میلیون تن گردد و سال ۲۰۲۲ نیز به ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیون تن برسد

همچنین این شرکت معدنی بزرگ اظهار داشته اختلال در تولید به واسطه اتفاقات اوایل سال جاری بر میزان فروش سنگ آهن و گندله این شرکت تاثیری نداشته و برای کل سال جاری بین ۳۰۷ تا ۳۱۲ میلیون تن فروش خواهد داشت