در دوره ی 6ماهه ی نخست سال جاری درآمد عملیاتی شرکت صنعتی مینو از منبع "سایر درآمدها" با افزایش 116 درصدی، به 39,990 میلیون ریال نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته رسید

به گزارش روند بورس امروز، درآمد عملیاتی شرکت گروه صنعتی مینو در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری با ۸۷ درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به۱۲,۷۳۵,۱۶۷ میلیون ریال رسید. همچنین در کنار این رشد درآمد عملیاتی، بهای تمام شده تولید نیز با۶۷ درصد کاهش نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته معادل ۹,۲۶۳,۰۵۹ میلیون ریال بود. در نتیجه ی این عملیات شرکت از سود ناخالص ۱۷۷ درصدی نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به رقم ۳,۴۷۲,۱۰۸ میلیون ریالی دست یافت.

افزایش سود عملیاتی

در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری درآمد عملیاتی شرکت صنعتی مینو از محل “سایر درآمدها” با افزایش ۱۱۶ درصدی، به ۳۹,۹۹۰ میلیون ریال نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته رسید. این گزارش می افزاید: هزینه های شرکت از محل “سایر ” با ۱۲۳درصد افزایش نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته همراه بوده است. لذا این تغییرات نشان میدهد سایر فعالیت های عملیاتی شرکت نه تنها درآمدها را افزایش نداده بلکه ۷درصد نیز کاهش داده است.
همچنین، شرکت از محل سرمایه گذاری های خود درآمدی حدود ۲۳۴,۷۵۶ میلیون ریال حاصل کرد. این درآمد با رشد ۳۲۴ درصدی نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته برخوردار بوده است. از سوی دیگر درآمد شرکت از اقلام متفرقه نیز رقم ۸۰,۴۳۳ میلیون ریالی را برای شرکت به ارمغان آورد. در نتیجه شرکت از منابع مذکور سود عملیاتی خود را افزایش داده است.

کاهش نقدینگی شرکت

گفتنی است؛ نقدینگی حاصل از عملیات شرکت صنعتی مینو در دوره ی ۶ماهه ی نخست سال جاری از کاهش ۵۹ درصدی برخوردار بوده است و در نهایت نقدینگی این شرکت را به رقم ۷۹۶,۰۷۶ میلیون ریال رساند. همچنین شرکت با افزایش فروش ۸۳ درصدی بخشی از دارایی های مشهود خود، موفق به کسب در آمد ۳۲,۶۷۵ میلیون ریالی شد. این درحالی است که خرید دارایی های نقدشرکت در دوره ی فوق الذکر نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته با افزایش ۳۲۸ درصدی ، به ۵۸۸,۵۶۰ میلیون ریال رسید.

سرمایه گذاری بلند مدت

فروش سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت در این دوره با افزایش ۱۰برابری نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته به رقم ۴۱۷,۷۰۴ میلیون ریالی رسید. لازم به ذکر است تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت با افزایش ۲۵برابری نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته برخوردار بوده است.در نتیجه تحصیل سرمایه گذاری به رقم ۲۱۶,۸۳۹ میلیون ریال رسید. بر این اساس، شرکت با سرمایه گذاری بخشی از جریان نقدینگی خود به کسب درآمد آتی از این محل اقدام کرده است.